Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ong, Khắc Quế;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2014)

  • Trình bày các cơ sở lý thuyết về chiến lược, các quy trình lập chiến lược và các công vụ hoạch địch chiến lược; Phân tích các căn cứ hoạch địch chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội; Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội đến năm 2020.

  • Thesis


  • Authors : Lê, Thị Thùy Linh;  Advisor : Ngô, Trần Ánh (2014)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki; phân tích thực trạng hoạt động của công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình. Đề xuất một số giải pháp để thực hiện chiến lược lựa chọn.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Ngọc Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2014)

  • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh, phân các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh của Cảng dịch vụ PVC-MS, qua đó đã chỉ ra được các thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của Cảng, cũng như điểm mạnh, điểm yếu đang tồn tại trong quá trình hoạt động của Cảng và hoạch định chiến lược kinh doanh, luận văn đã đề xuất&#x...