Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2017)

  • Phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiêu thụ điện năng quận Tây Hồ giai đoạn 2001-2015. Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm simple E. Dự báo nhu cầu điện năng quận Tây Hồ giai đoạn 2016-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.

  • Thesis


  • Authors : Đồng Quang Mạnh;  Advisor : Nguyễn Hoàng Việt (2017)

  • Khái quát những nghiên cứu và sự phát triển của hệ thống điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời kết nối lưới và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống điện mặt trời. Phương thức kết nối điện mặt trời với lưới điện trung áp. Ảnh hưởng của phương thức kết nối điện mặt trời tới lưới điện phân phối.