Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2004)

  • Tổng quan về các phương pháp dập thuỷ cơ, ứng dụng mô phỏng số trong quá trình gia công áp lực. Phương pháp tính toán nội suy trong ANSYS. Mô hình hoá quá trình dập thuỷ cơ, so sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công (2010)

  • Trình bày tổng quan về bộ nguồn đóng cắt. Máy biến áp cao tần trong bộ nguồn đóng cắt. Mô phỏng. Tác giả trình bày kết luận chung và hướng phát triển của đề tài