Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Lê Văn Nhạ (2013)

  • Tổng quan về nước rỉ rác, các công nghệ xử lý nước rỉ rác hiện nay, công nghệ xử lý rác bằng bãi lọc trồng cây. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu, quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang, phương pháp lấy mẫu và phân tích, mô hình ứng dụng. Kết quả tiền xử lý nước rỉ rác, mô hình thí nghiệm, vận dụng mô hình subwet 2.0 về bãi lọc tr...