Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trịnh Xuân Bái; Tạ Ngọc Đôn (2018)

  • Tổng quan vật liệu mao quản cơ kim, vật liệu mao quản cơ kim ZIF-8. Các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, của quá trình khuấy trộn giai đoạn kết tinh, của thời gian kết tinh, nhiệt độ kết tinh,...

  • -


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Trang (2018)

  • Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống sách nói. Thiết kế kiến trúc MSA và các công nghệ sử dụng. Các giải pháp msa nổi bật và phát triển ứng dụng sách nói.