Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

  • Tổng quan một số nghiên cứu về ảnh hưởng của UV đến khả năng làm việc của cảm biến khí; trạng thái của một số khí và hơi dưới bức xạ UV; các chỉ số giới hạn của khí hóa đối với sức khỏe và sự sống. Tổng hợp dây nano SnO2 và dây nano ZnO trực tiếp trên chip điện cực. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ UV đến tính chất nhạy khí của dây nano SnO2,...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích các yếu tố chiến lược ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Lamđa. Định hướng chiến lược và các giải pháp phát triển Công ty TNHH Lamđa.