Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Phạm Văn Đồng (2006)

  • Tổng quan về robot hai chân. Điểm triệt tiêu momemt. Khảo sát động học của robot hai chân dạng phẳng. Sử dụng ma trận Jacobi của ZMP điều chỉnh cân bằng