Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nguyễn Hữu Tài (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Nam Dược. Đề xuất giải pháp cải thiển tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Nam Dược.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Ngô Quốc Long (2006)

  • Tổng quan về vật liệu thép, bánh răng côn và các yêu cầu kỹ thuật, thép kết cấu hợp kim. Độ bền và tính dòn của thép kết cấu, phương pháp hoá bền thép kết cấu, độ thấm tôi của thép kết cấu, cơ sở lựa chọn các nguyên tố hoá học trong thép, vài nét về công nghệ điện xỉ. Thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết luận và kiến nghị.