Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Văn Hợi;  Advisor : Nguyễn Văn Huyến (2013)

  • Trình bày tổng quan về máy CNC. Thiết kế cơ khí. Thiết kế mạch điều khiển. Thiết kế bộ điều khiển.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Mạnh Khương;  Advisor : La Thế Vinh (2010)

  • Trình bày tìm hiểu các chất kết dính trên cơ sở polyme vô cơ và phương pháp tổng hợp chúng. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và trạng thái của polymer. Chế tạo vật liệu kết dính trên cơ sở polyme tổng hợp được và một số phụ gia. Khảo sát khả năng bền nhiệt, bền cơ và một số tính chất khác của vật liệu. Thử nghiệm vật liệu trong điều kiện làm việc thực tế.