Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Hoàng Hiệp;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2018)

  • Tìm hiểu về sợi tre, cấu trúc của khăn, một số nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khăn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu kỹ thuật của khăn tre pha bông; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu cơ lý của khăn tre pha bông.

  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Xiêm;  Advisor : Trần Mạnh Hùng (2018)

  • Tổng quan về lưới điện phân phối và tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện Thường Tín. Tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục - khái quát phần mềm PSS/ADEPT. Ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính toán phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối 22kv Công ty điện lực Thường Tín.