Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ dập khối. Nghiên cứu sự mất ổn định và sự hình thành khuyết tật "gấp". Thiết lập mô hình tính toán quá trình biến dạng dẻo trong bài toán chồn. Nghiên cứu bài toán dập khối chi tiết ống nối và bánh răng côn răng thắng

  • Thesis


  • Authors : Trịnh Tiến Dũng;  Advisor : Đào Duy Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về kỹ thuật CAD/CAM/CNC và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Ứng dụng cơ sở dữ liệu thuộc tính vào thực tiễn.