Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Nguyên Lân;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2011)

  • Trình bày tổng quan: sự phát triển của nhân trắc học trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm tâm sinh lý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh lứa tuổi 15-17, đặc điểm nhân trắc học phần dưới cơ thể nam, phương pháp nghiên cứu. Nội dung, phương pháp, chương trình nghiên cứu, các dấu hiệu nhân trắc, xử lý kết quả nghiên cứu. Xử lý và phân tích kết quả nghiên cứu: đặc điểm&#...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Phương Thảo;;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2012)

  • Trình bày các vấn đề tổng quan về màu vải. Thực nghiệm trên các mẫu vải đã chọn dưới sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của màu vải. Phân tích kết quả thực nghiệm và xác định phương án tối ưu nhằm giảm tối đa hiện tượng không bền màu của vải để nâng cao chất lượng sản phẩm.