Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Lễ;  Advisor : Phan Thanh Thảo (2014)

  • Tổng quan về vải tráng phủ, công nghệ và thiết bị liên kết vải tráng phủ. Xác định ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng riêng biệt của từng các yếu tố công nghệ dán: nhiệt độ dán, tốc độ dán, áp lực nén trực lô,...Xác định giá trị tối ưu của các thông số công nghệ dán đảm bảo độ bền kết dính của đường may-dán tốt nhất...

  • Thesis


  • Authors : Hồ Phước Lộc;  Advisor : Lê Phúc Bình (2015)

  • Khái quát về âm thanh tiếng ồn, vật liệu cách âm, một số nghiên cứu về cách âm và vật liệu cách âm phương pháp đo cách âm. Phân tích, kết quả nghiên cứu đặc điểm, thông số cấu tạo của tấm xơ dừa, nghiên cứu hệ số cách âm của thảm xơ dừa.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Ngọc Khánh;  Advisor : Hoàng Thanh Thảo (2014)

  • Khái quát về máy quấn ống, một số ảnh hưởng đến chất lượng sợi sau quấn ống, một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng sợi. Nghiên cứu và đưa ra kết quả ảnh hưởng của thông số cài đặt trên bộ cắt lọc tới độ bền, độ không đều độ bền sợi ống, bộ cắt lọc tới độ giãn sợi ống.