Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

  • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Đà;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

  • Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Giới thiệu về hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp. Công nghệ công đoạn nghiền liệu thô nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam. Xây dựng cấu hình hệ thống và lập trình điều khiển. Thiết kế giao diện và mô phỏng.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Lực;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

  • Tổng quan về QoS và các mô hình hoạt động, khuyến nghị của 3GPP về QoS cho mạng IP/MPLS di động. Thiết kế QoS cho mạng IP/MPLS. Thiết kế và triển khai QoS cho mạng IP/MPLS của vinaphone.