Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Như Vĩnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

  • Trình bày những khái niệm về, vai trò, và các nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực từ đó đưa ra được những định hướng giải pháp cho các chương tiếp theo; Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác đào tạo, công tác tuyển dụng, chính sách lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp; Một số giải pháp, hoàn thiện công tác...

  • Thesis


  • Authors : Bạch, Thanh Chương;  Advisor : Nguyễn, Minh Duệ (2014)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về cho vay và hiệu quả cho vay đối với Ngân hàng thương mại. phân tích thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình

  • Thesis


  • Authors : Lê, Thị Thùy Linh;  Advisor : Ngô, Trần Ánh (2014)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki; phân tích thực trạng hoạt động của công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình. Đề xuất một số giải pháp để thực hiện chiến lược lựa chọn.