Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2018)

  • Cơ sở lý luận về dịch vụ và dịch vụ tín dụng, đánh giá dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ tín dụng tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang. Đánh giá chung và kiến nghị nhằm hoàn thiện dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng.