Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Lâm Anh Thông;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2019)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế tư nhân trên địa bàn Quận 5, TPHCM giai đoạn 2011-2017. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển kinh tế tư nhân ở quận 5 đến năm 2025 và những năm tiếp theo.