Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hanh;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2017)

  • Tổng quan về nước thải giàu chất cacbon và nitơ, quá trình vi sinh xử lý chất hữu cơ trong nước, một số phương pháp xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải, xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải giàu cácbon và nitơ bằng công nghệ MBBR. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ, tải trọng COD/TN

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thùy Dương;  Advisor : Trịnh Anh Trúc (2012)

  • Trình bày tổng hợp phụ gia hydrotalxit mang ức chế ăn mòn. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất, khả năng giải phóng ức chế ăn mòn của hydrotalxit biến tính. Chế tạo lớp phủ epoxy nanocompozit chứa hydrotalxit và hydrotalxit biến tính. Nghiên cứu cấu trúc của lớp phủ epoxy nanocompozt chứa hydrotalxit. Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ chế tạo bằng phương pháp tổng trở điện hóa.