Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Phước Long;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân (2014)

  • Tổng quan về ngành công nghiệp cao su và cơ sở lý huyết phương pháp MAP, phương pháp xử lý yếm khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp xử lý yếm khí. Kết quả khảo sát xử lý COD và NH4+-N bằng phương phpas kết tủa MAP khi sử dụng hỗn hợp MgSO4.7H2O và NaPO4.12H2O,...