Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nghiêm Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2004)

  • Giới thiệu quy hoạch hệ thống năng lượng, hệ thống điện và hệ thống nguồn, các vấn đề liên quan khi lập quy hoạch nguồn điện, nguồn điện độc lập, phân tán trong quy hoạch nguồn điện và định hướng phát triển điện lực, điện lực Việt Nam, điện lực miền Bắc, các loại nguồn phân tán, tổng quan và ứng dụng, tính toán xây dựng trạm thuỷ điện

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Đức Giỏi;  Advisor : Trần, Văn Thịnh (2017)

  • Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng điều hòa bậc cao (sóng hài). Giới thiệu các bộ sóng và chức năng, nguyên lý làm việc và ứng dụng của bộ lọc tích cực trong hệ thống điện. Mô phỏng bộ lọc tích cực bằng phần mềm matlab. So sánh hiệu quả, giá trị kinh tế của bộ lọc tích cực với các bộ lọc khác.