Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Cao Cường;  Advisor : Lê Quang Diễn (2016)

  • Nêu các phương pháp truyền thống thu nhận xenlulozơ từ nguyên liệu thực vật, tình hình nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp mới thu nhận xenlulozơ từ nguyên liệu gỗ và cây ngắn ngày. Nguyên vật liệu và phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học cơ bản của rơm rạ, ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến quá trình tách loại lignin bằng axít focmic,..

  • Thesis


  • Authors : Hồ Mỹ Thành;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2017)

  • Giới thiệu mực in offset. Phân tán chất màu trong sản xuất mực in offset. Kết quả nghiên cứu khoảng giá trị khảo sát của các thông số; tối ưu hóa các thông số công nghệ; phần xây dựng mô hình bằng phần mềm Matlap.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thanh Tâm;  Advisor : Trần Thị Thúy (2017)

  • Tổng quan về mực in. Phương pháp nghiên cứu mực offset. Kết quả khảo sát độ nhớt, độ tack của hai màu cơ bản blue và yellow chuẩn; tiến hành quy trình nghiền mực offset; đánh giá khả năng in trên giấy cotton và độ bền mực sau khi in.