Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Lê Ngọc Thụy (2007)

  • Trình bày đánh giá hiện trạng sản xuất bia ở Việt Nam và trên thế giới; tìm hiểu công nghệ sản xuất bia để xác định các dòng thải và tác động của chúng tới môi trường và khảo sát một số yếu tố công nghệ có ảnh hưởng tới quá trình xử lý nước thải bia bằng phương pháp sinh học bùn hoạt tính hiếu khí với bể aeroten quy mô phòng thí nghiệm; sử dụng quy hoạch trực giao hai mức hỗn...

  • Thesis


  • Authors : Trịnh Thị Hải;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2010)

  • Trình bày thực trạng sử dụng trấu, thuận lợi và khó khăn trong việc thu gom trấu và đánh giá tiềm năng sử dụng trấu ở Việt Nam. Đưa ra các thành phần mol các chất tham gia phản ứng tổng hợp và các thông số liên quan đến quá trình tổng hợp meso-zeolit NaX. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp, các giá trị thích hợp cho các yếu tố đó.

  • Thesis


  • Authors : Lê Văn Hương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2013)

  • Nghiên cứu chế tạo nhiên liệu nhũ tương nước diesel - nước tìm ra công thức tối ưu nhất. Đánh giá khả năng sử dụng của nhiên liệu chế tạo được bằng chạy thử động cơ và phân tích chỉ tiêu của nhiên liệu. Đánh giá sự ảnh hưởng của các ion trong nước cứng đối với thời gian ổn định của nhiên liệu.