Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2004)

  • Tổng quan về các phương pháp dập thuỷ cơ, ứng dụng mô phỏng số trong quá trình gia công áp lực. Phương pháp tính toán nội suy trong ANSYS. Mô hình hoá quá trình dập thuỷ cơ, so sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm