Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

  • Trình bày tổng quan về nhiệm vụ của luận văn. Cơ sở lý thuyết về quản trị mạng. Các mô hình và giải pháp giám sát mạng hiện nay. Xây dựng mô hình quản trị mạng phân tán, cho mạng Campus trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cài đặt và thử nghiệm. Kết luận và hướng nghiên cứu của đề tài.