Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trần Bạch Dương (2017)

  • Tổng quan về các loài bình vôi, các alkaloid nhân isoquinoline của bình vôi, một số phương pháp tách và tinh chế các alkaloid từ bình vôi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm phân lập BV1, phân lập các phần chiết giàu BV2 và BV3...Kết quả phân tích xác định cấu trúc của BV1, BV2, BV3...

  • -


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trịnh Xuân Bái; Tạ Ngọc Đôn (2018)

  • Tổng quan vật liệu mao quản cơ kim, vật liệu mao quản cơ kim ZIF-8. Các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, của quá trình khuấy trộn giai đoạn kết tinh, của thời gian kết tinh, nhiệt độ kết tinh,...