Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2018)

  • Tổng quan bụi trong không khí, phương pháp quan trắc bụi và phân tích thành phần hóa-lý của chúng, mô hình tiếp nhận và hysplit. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nồng độ bụi, thành phần hóa học của bụi PM2,5, nguồn và mức độ đóng góp chung tới nồng độ bụi PM2,5.