Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh một cách tổng quát dựa trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nguyễn Hữu Tài (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Nam Dược. Đề xuất giải pháp cải thiển tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Nam Dược.