Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh một cách tổng quát dựa trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đỗ Minh Trung; Đặng Minh Hiếu (2017)

 • Tổng quan bỏng da và các phương pháp điều trị; tế bào gốc; polyB-hydroxybutyrate (PHB). Phương pháp nghiên cứu. Kết quả tạo màng, thử độ kích ứng da của màng PHB và khảo sát các điều kiện nuôi cấy tạo màng tế bào gốc mô mỡ trên nền màng PHB; đánh giá hiệu quả màng tế bào trên nền màng PHB điều trị vết thương bỏng trên động vật thực nghiệm

 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2018)

 • Tổng quan bụi trong không khí, phương pháp quan trắc bụi và phân tích thành phần hóa-lý của chúng, mô hình tiếp nhận và hysplit. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nồng độ bụi, thành phần hóa học của bụi PM2,5, nguồn và mức độ đóng góp chung tới nồng độ bụi PM2,5.