Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2006)

  • Trình bày các vấn đề chung về luận văn. Tổng quan các giao thức Multicast lớp ứng dụng. Định tuyến multicast và phân phối băng thông trong các mạng overlay. Ứng dụng Multicast lớp ứng dụng để truyền VoD.