Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Lê Việt Tiến (2014)

 • Tổng quan về lưới điện thông minh, đồng hồ đo điện thông minh. Hệ thống thu thập số liệu đồng hồ đo điện thông minh. Tính toán thanh toán điện năng các nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Ứng dụng đồng hồ đo điện thông minh trong tính toán điện năng nhà máy điện nhơn trạch 1 tham gia thị trường điện.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi về sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới. Kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Sỹ Mão (2010)

 • Giới thiệu chung về các vấn đề của đề tài. Tổng quan về vai trò vị trí công tác kiểm định và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của lò hơi trong nhà máy điện. Tác động đối với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu và nội dung công tác kiểm định và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Áp dụng quy trình kiểm định cho một dự&#...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Lê Việt Tiến (2014)

 • Tổng quan về công suất phản kháng trong lưới điện phân phối. Các thuật toán bù tối ưu công suất phản kháng. Tổng quan lưới điện trung áp công ty điện lực Sóc Sơn. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ đường dây 478-E19 bằng phần mềm PSS/ADEPT.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Đưa ra phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới, kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.