Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Trọng Xuyên;  Advisor : Nguyễn Quang Hoàng (2017)

  • Tổng quan về cầu trục, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động học cho hệ cầu trục. Điều khiển hệ cầu trục dựa trên mô hình tuyến tính hóa. Thiết kế bộ điều khiển dựa trên tính thụ động của hệ cầu trục.