Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Việt Dũng;  Advisor : Trần Văn Địch (2016)

  • Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Hoàng Hải;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2012)

  • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.