Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Huy Chúng;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2006)

  • Trình bày tổng quan về khuôn ép phun. Xây dựng công thức tính toán thiết kế khuôn. Lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm tính toán. Khai thác phần mềm Delcam trong việc thiết kế khuôn. Tác giả đưa ra kết luận và một số kiến nghị nghiên cứu tiếp.

  • Thesis


  • Authors : Đinh Phú Công;  Advisor : Tăng Huy (2013)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Cơ sở thiết kế khuôn mẫu. Ứng dụng phần mềm Masteram trong thiết kế và chế tạo khuôn cho sản phẩm vỏ kíp nổ điện. Ứng dụng phần mềm Moldflow Plastic Insight hỗ trợ quá trình thiết kế khuôn mẫu.