Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Tiến Dũng;  Advisor : Đào Duy Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về kỹ thuật CAD/CAM/CNC và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Ứng dụng cơ sở dữ liệu thuộc tính vào thực tiễn.