Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thị Khánh Hoa;  Advisor : Nhữ Phương Mai (2010)

  • Trình bày tổng quan về độ nhăn đường may trong quá trình gia công: cơ sở lý luận về độ nhăn đường may trong quá trình gia công, nghiên cứu về phụ liệu, thiết bị thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu biến dạng của vải dưới tác dụng của tải trọng khác nhau: mô hình cơ học biến dạng của sợi khi dệt, mô hình cơ học biến dạng của vải khi may, ứng dụng phần mềm RDM tính toán, kết quả nghiên&#x...

  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Trần Văn Địch; Hoàng Văn Gợt (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài.