Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Mạnh Hà;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2014)

  • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội, phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1999-2013, đồng thời chỉ ra các hạn chế của việc thu hút FDI thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh đến năm ...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Mạnh Hà;  Advisor : Trần, Việt Hà (2016)

  • Luận văn đã hệ thống các vấn đề về lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, phân tích, đánh giá môi trường vĩ mô, vi mô và tập trung phân tích về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần AppliancZ Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.