Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor : Nguyễn, Tiên Phong (2012)

  • Trình bày hệ thống cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh; Phân tích thực trạng môi trường kinh doanh của tổng công ty Đức Giang; Xây dựng chiến lược kinh doanh của tổng công ty Đức Giang đến năm 2015.