Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2012)

  • Luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bao gồm những khái niệm, hình thức và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân tích tổng quan về tình hình thu hút FDI tại Việt Nam thời gian qua và đề ra một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Ninh đồng thời đưa ra một số đề xuất kiến nghị với các cấp...