Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Ngọc Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2014)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh, phân các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh của Cảng dịch vụ PVC-MS, qua đó đã chỉ ra được các thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của Cảng, cũng như điểm mạnh, điểm yếu đang tồn tại trong quá trình hoạt động của Cảng và hoạch định chiến lược kinh doanh, luận văn đã đề xuất&#x...

 • Thesis


 • Authors : Lê, Mạnh Hùng;  Advisor : Phạm, Thị Nhuận (2014)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố bên ngoài và bên trong tác động đến hoạt động kinh doanh Bưu chính của Bưu điện tỉnh Hòa Bình, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu cơ hội và thách thức tìm ra các nguyên nhân để phát huy hoặc h...

 • Thesis


 • Authors : Bùi, Thị Vân;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở phương pháp luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần may Nam Định và đề xuất một giải pháp chiến lược cho Công ty cổ phần May Nam Định giai đoạn 2013-2018 và các giải pháp về nguồn lực để triển khai thành công chiến lược.

 • Thesis


 • Authors : Phan, Thị Thùy Dung;  Advisor : Nguyễn, Thị Mai Anh (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở phương pháp luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần bia NADA và đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty đến năm 2020.