Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Tiến Thành;  Advisor : Nguyễn, Văn Thanh (2014)

  • Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, nghiên cứu hành vi tâm lý khách hàng và xây dựng thương hiệu. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của sân golf Long Biên giai đoạn 2010-2013. Đề xuất giải pháp hỗ trợ kinh doanh dịch vụ golf tại sân golf Long Biên giai đoạn 2014-2017