Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần, Thế Như;  Advisor : Nguyễn, Văn Thanh (2014)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm ngói tại Công ty cổ phầngạch ngói Thạch Bàn và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ngói tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn