Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2018)

  • Cơ sở lý luận về dịch vụ và dịch vụ tín dụng, đánh giá dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ tín dụng tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang. Đánh giá chung và kiến nghị nhằm hoàn thiện dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng.

  • -


  • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Nghiêm Sỹ Thương (2018)

  • Lý luận chung về công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Nêu thực trạng công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Hiếu Anh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị cho các dự án đầu tư xây dựng của Công ty.