Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Thu Hằng;  Advisor : Vũ Quang (2018)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học. Nêu thực trạng công tác quản lý đề tài nghiên cứu hoa học các cấp tại Viện Chiến lược. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp.