Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Lương Văn Huy;  Advisor : Nguyễn Bá Ngọc (2019)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp. Nêu thực trạng nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp ở Bắc Giang đến năm 2025