Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Quang Sơn;  Advisor : Nguyễn Ngọc Điện (2019)

  • Cơ sở lý luận về quản trị hoạch định chiến lược cạnh tranh trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng chiến lược cạnh tranh của trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chiến lược cạnh tranh cho trung tâm.

  • -


  • Authors : Nguyễn Trường Sơn;  Advisor : Lê Thị Thúy Nga (2019)

  • Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá, đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI). Nêu thực trạng công tác đánh giá đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng BSC và KPI tại trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang. Nêu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng&...