Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng, Thu Nga;  Advisor : Vũ, Đăng Minh (2010)

  • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công tác quản trị nguồn nhân lực Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian qua. Xác định mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân và nêu ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian t...