Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Phan, Tuấn Minh;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2012)

  • Trình bày những vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển nguồn nhân lực tại Bưu Điện tỉnh Hoà Bình. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Bưu Điện tỉnh Hoà Bình đến năm 2015.

  • Thesis


  • Authors : Phạm, Đình Thủy;  Advisor : Đỗ, Văn Phức (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ trong thời gian tới.