Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Hồng Anh;  Advisor : Ngô, Văn Vượng (2013)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết chung về Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ; phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần FPT và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty.