Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn, Bình Giang (2015)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động đào tạo nhân lực. Nêu thực trạng công tác đào tạo của Công ty cổ phần 482. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại công ty