Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Nga;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Cơ sở lý luận vầ năng cao năng lực đội ngũ giảng viên. Thực trạng năng lực và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.

 • Thesis


 • Authors : Tống Đăng Khoa;  Advisor : Vũ Quang (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp, vận dụng lý luận đó vào phân tích đánh giá thực trạng để hiểu rõ những kết quả đạt được và các tồn tại, nguyên nhân trong công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Phương;  Advisor : Cao, Tô Linh (2017)

 • Cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên. Đo lương và đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Dung;  Advisor : Phan Diệu Hương (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần 22. Nhận diện các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần 22 và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần 22.